Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

Az onlinejegyvasarlas.hu a Grade Professional Consulting Kft. webáruháza, amely kulturális és sporteseményekre, belépőjeggyel látogatható rendezvényekre és intézményekbe jegyeket és bérleteket kínál eladásra. A Grade Professional Consulting Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy és bérlet, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag az onlinejegyvasarlas.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, bérletekért felel. Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a vásárlás során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli.

4. Vételár, felszámított díjak

A jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. Esetleges visszaváltás, műsorváltozás esetén a fent felsorolt díjak összegét Vevő nem kapja vissza.

5. Fizetési és szállítási feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a Grade Professional Consulting Kft. nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli. Vevő a vásárlás végén e-jegyet kap.

6. Adattovábbítási Nyilatkozat

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Grade Professional Consulting Kft. (2628, Szob Rózsa u. 5.) adatkezelő által az onlinejegyvasarlas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes Vevő adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbítottt adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási név és számlázási cím, adószám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7. Simple bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések az OTP Simple rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft.

8. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

A beléptetés a megvásárolt jegy online bemutatásával (mobil készüléken) vagy kinyomtatott formában való bemutatásával történik. Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható. Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli

9. Számlaadás

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre. Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható. A számla belépésre nem jogosít.

10. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni. Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje, illetve azt teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású, valamint helyszínen mobil készülékkel bemutatott) 14. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

11. Adatvédelem

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

12. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az [email protected] e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó az [email protected] címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

13. Egyéb

Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában (kivétel: ld. 8. pont). Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladónál megvásárolt elektronikus utalványon, belépőjegyen szereplő produkció annak helyszínén csakis az arra érvényes belépőjegy felmutatásával tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre/ belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus utalvánnyal, jeggyel), úgy az adott intézmény nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani. A kulturális intézmények a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegycserét illetve a visszaváltást Eladó a jegyeket/bérleteket kibocsátó intézmény vagy gazdasági társaság feltételei szerint biztosítja. Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.